Archives for posts with tag: perski

Do rzeczowników nieoznaczających osoby (nieosobowych), których liczbę mnogą może tworzyć sufiks –ān, należą: […]

e) rzeczowniki, które tradycyjnie utrzymały liczbę mnogą -ān: gonāhān „grzechy”, anduhān „zmartwienia”, soŭgandān „przysięgi”, γamezgān „kokieteryjne mrugania”

 

B. Składanek Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego, Wyd. Akad. Dialog, 1997

[Czytanki pochodzą z wiekopojmnego dzieła pt. ﻓﺎﺮﺴﯽ  (Fârsi) – Materiały do nauki języka perskiego, Wyd. UJ, Kraków 1995]